A Playground of Thoughts > Number Systems of the World > The Number System of Igbo

The Number System of Igbo


This page is based on Learning Igbo.

NumberReadingMeaning
0?-
1otu1
2abu.a2
3ato.3
4ano.4
5ise5
6isii6
7asaa7
8asato.8
9iteghete9
10iri10
11iri na otu10 and 1
12iri na abu.a10 and 2
13iri na ato.10 and 3
14iri na ano.10 and 4
15iri na ise10 and 5
16iri na isii10 and 6
17iri na asaa10 and 7
18iri na asato.10 and 8
19iri na iteghete10 and 9
20iri abu.a10 × 2
21iri abu.a na otu(10 × 2) and 1
22iri abu.a na abu.a(10 × 2) and 2
23iri abu.a na ato.(10 × 2) and 3
24iri abu.a na ano.(10 × 2) and 4
25iri abu.a na ise(10 × 2) and 5
26iri abu.a na isii(10 × 2) and 6
27iri abu.a na asaa(10 × 2) and 7
28iri abu.a na asato.(10 × 2) and 8
29iri abu.a na iteghete(10 × 2) and 9
30iri ato.10 × 3
31iri ato. na otu(10 × 3) and 1
32iri ato. na abu.a(10 × 3) and 2
33iri ato. na ato.(10 × 3) and 3
34iri ato. na ano.(10 × 3) and 4
35iri ato. na ise(10 × 3) and 5
36iri ato. na isii(10 × 3) and 6
37iri ato. na asaa(10 × 3) and 7
38iri ato. na asato.(10 × 3) and 8
39iri ato. na iteghete(10 × 3) and 9
40iri ano.10 × 4
41iri ano. na otu(10 × 4) and 1
42iri ano. na abu.a(10 × 4) and 2
43iri ano. na ato.(10 × 4) and 3
44iri ano. na ano.(10 × 4) and 4
45iri ano. na ise(10 × 4) and 5
46iri ano. na isii(10 × 4) and 6
47iri ano. na asaa(10 × 4) and 7
48iri ano. na asato.(10 × 4) and 8
49iri ano. na iteghete(10 × 4) and 9
50iri ise10 × 5
51iri ise na otu(10 × 5) and 1
52iri ise na abu.a(10 × 5) and 2
53iri ise na ato.(10 × 5) and 3
54iri ise na ano.(10 × 5) and 4
55iri ise na ise(10 × 5) and 5
56iri ise na isii(10 × 5) and 6
57iri ise na asaa(10 × 5) and 7
58iri ise na asato.(10 × 5) and 8
59iri ise na iteghete(10 × 5) and 9
60iri isii10 × 6
61iri isii na otu(10 × 6) and 1
62iri isii na abu.a(10 × 6) and 2
63iri isii na ato.(10 × 6) and 3
64iri isii na ano.(10 × 6) and 4
65iri isii na ise(10 × 6) and 5
66iri isii na isii(10 × 6) and 6
67iri isii na asaa(10 × 6) and 7
68iri isii na asato.(10 × 6) and 8
69iri isii na iteghete(10 × 6) and 9
70iri asaa10 × 7
71iri asaa na otu(10 × 7) and 1
72iri asaa na abu.a(10 × 7) and 2
73iri asaa na ato.(10 × 7) and 3
74iri asaa na ano.(10 × 7) and 4
75iri asaa na ise(10 × 7) and 5
76iri asaa na isii(10 × 7) and 6
77iri asaa na asaa(10 × 7) and 7
78iri asaa na asato.(10 × 7) and 8
79iri asaa na iteghete(10 × 7) and 9
80iri asato.10 × 8
81iri asato. na otu(10 × 8) and 1
82iri asato. na abu.a(10 × 8) and 2
83iri asato. na ato.(10 × 8) and 3
84iri asato. na ano.(10 × 8) and 4
85iri asato. na ise(10 × 8) and 5
86iri asato. na isii(10 × 8) and 6
87iri asato. na asaa(10 × 8) and 7
88iri asato. na asato.(10 × 8) and 8
89iri asato. na iteghete(10 × 8) and 9
90iri iteghete10 × 9
91iri iteghete na otu(10 × 9) and 1
92iri iteghete na abu.a(10 × 9) and 2
93iri iteghete na ato.(10 × 9) and 3
94iri iteghete na ano.(10 × 9) and 4
95iri iteghete na ise(10 × 9) and 5
96iri iteghete na isii(10 × 9) and 6
97iri iteghete na asaa(10 × 9) and 7
98iri iteghete na asato.(10 × 9) and 8
99iri iteghete na iteghete(10 × 9) and 9
100nari.100


Niger-Congo (1436)
Atlantic-Congo (1347)
Atlantic (65)
Ijoid (10)
Volta-Congo (1272)
Benue-Congo (895)
Bantoid (646)
Cross River (63)
Defoid (15)
Edoid (24)
Idomoid (9)
Igboid (7)
Ekpeye (1)
Igbo (6)
IGBO
IKA
IKWERE
IZI-EZAA-IKWO-MGBO
OGBAH
UKWUANI-ABOH
Kainji (55)
Nupoid (5)
Oko (1)
Platoid (63)
Ukaan-Akpes (2)
Unclassified (5)
Dogon (1)
Kru (41)
Kwa (78)
North (257)
Kordofanian (31)
Mande (58)


Return to the index

Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)