A Playground of Thoughts > Number Systems of the World > The Number System of Thai

The Number System of Thai


This page is based on The Thai Language.

Thai imported the number system of Chinese.

NumberReadingMeaning
0sŏon0
1nèung1*
2sŏrng2
3săhm3
4sèe4
5hâh5
6hòk6
7jèt7
8bpàirt8
9gâo9
10sìp10
11sìp èt10 + 1
12sìp sŏrng10 + 2
13sìp săhm10 + 3
14sìp sèe10 + 4
15sìp hâh10 + 5
16sìp hòk10 + 6
17sìp jèt10 + 7
18sìp bpàirt10 + 8
19sìp gâo10 + 9
20yêe sìp2* × 10
21yêe sìp èt2* × 10 + 1
22yêe sìp sŏrng2* × 10 + 2
23yêe sìp săhm2* × 10 + 3
24yêe sìp sèe2* × 10 + 4
25yêe sìp hâh2* × 10 + 5
26yêe sìp hòk2* × 10 + 6
27yêe sìp jèt2* × 10 + 7
28yêe sìp bpàirt2* × 10 + 8
29yêe sìp gâo2* × 10 + 9
30săhm sìp3 × 10
31săhm sìp èt3 × 10 + 1
32săhm sìp sŏrng3 × 10 + 2
33săhm sìp săhm3 × 10 + 3
34săhm sìp sèe3 × 10 + 4
35săhm sìp hâh3 × 10 + 5
36săhm sìp hòk3 × 10 + 6
37săhm sìp jèt3 × 10 + 7
38săhm sìp bpàirt3 × 10 + 8
39săhm sìp gâo3 × 10 + 9
40sèe sìp4 × 10
41sèe sìp èt4 × 10 + 1
42sèe sìp sŏrng4 × 10 + 2
43sèe sìp săhm4 × 10 + 3
44sèe sìp sèe4 × 10 + 4
45sèe sìp hâh4 × 10 + 5
46sèe sìp hòk4 × 10 + 6
47sèe sìp jèt4 × 10 + 7
48sèe sìp bpàirt4 × 10 + 8
49sèe sìp gâo4 × 10 + 9
50hâh sìp5 × 10
51hâh sìp èt5 × 10 + 1
52hâh sìp sŏrng5 × 10 + 2
53hâh sìp săhm5 × 10 + 3
54hâh sìp sèe5 × 10 + 4
55hâh sìp hâh5 × 10 + 5
56hâh sìp hòk5 × 10 + 6
57hâh sìp jèt5 × 10 + 7
58hâh sìp bpàirt5 × 10 + 8
59hâh sìp gâo5 × 10 + 9
60hòk sìp6 × 10
61hòk sìp èt6 × 10 + 1
62hòk sìp sŏrng6 × 10 + 2
63hòk sìp săhm6 × 10 + 3
64hòk sìp sèe6 × 10 + 4
65hòk sìp hâh6 × 10 + 5
66hòk sìp hòk6 × 10 + 6
67hòk sìp jèt6 × 10 + 7
68hòk sìp bpàirt6 × 10 + 8
69hòk sìp gâo6 × 10 + 9
70jèt sìp7 × 10
71jèt sìp èt7 × 10 + 1
72jèt sìp sŏrng7 × 10 + 2
73jèt sìp săhm7 × 10 + 3
74jèt sìp sèe7 × 10 + 4
75jèt sìp hâh7 × 10 + 5
76jèt sìp hòk7 × 10 + 6
77jèt sìp jèt7 × 10 + 7
78jèt sìp bpàirt7 × 10 + 8
79jèt sìp gâo7 × 10 + 9
80bpàirt sìp8 × 10
81bpàirt sìp èt8 × 10 + 1
82bpàirt sìp sŏrng8 × 10 + 2
83bpàirt sìp săhm8 × 10 + 3
84bpàirt sìp sèe8 × 10 + 4
85bpàirt sìp hâh8 × 10 + 5
86bpàirt sìp hòk8 × 10 + 6
87bpàirt sìp jèt8 × 10 + 7
88bpàirt sìp bpàirt8 × 10 + 8
89bpàirt sìp gâo8 × 10 + 9
90gâo sìp9 × 10
91gâo sìp èt9 × 10 + 1
92gâo sìp sŏrng9 × 10 + 2
93gâo sìp săhm9 × 10 + 3
94gâo sìp sèe9 × 10 + 4
95gâo sìp hâh9 × 10 + 5
96gâo sìp hòk9 × 10 + 6
97gâo sìp jèt9 × 10 + 7
98gâo sìp bpàirt9 × 10 + 8
99gâo sìp gâo9 × 10 + 9
100rói100

* Different word


Daic (68)
Kadai (11)
Kam-Sui (10)
Tai (47)
Central (6)
Northern (5)
Southwestern (24)
East Central (20)
Chiang Saeng (7)
PHUAN
SONG
TAI DAENG
TAI DAM
TAI DÓN
TAI, NORTHERN
THAI
Lao-Phutai (3)
Northwest (9)
NYAW
Southern (1)
TAI HONGJIN
TAI YA
YONG
Unclassified (12)


Return to the index

Copyright(C) TAKASUGI Shinji (ts@sf.airnet.ne.jp)